Soowcollective is een concept van Soowpictures.

 

 

Soowpictures is een eenmanszaak, opgericht naar Nederlands recht, die gespecialiseerd is fotografie, film en belevingsconcepten.

Soowpictures is geregistreerd bij de KvK onder nummer 17163726 en operationeel op het adres, Ackersdijckstraat 36, 5212GL ‘s-Hertogenbosch

1. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Soowcollective en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

2. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Soowcollective heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

3. Vergoeding

Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Soowcollective gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.Indien gesproken, zal Soowcollective naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij Soowcollective onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van Soowcollective in rekening gebracht, (ii) hetgeenin voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door gelijkwaardige leveranciers in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.Indien aannemelijk is dat Soowcollective hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

4. Factuur en betaling

De Wederpartij zal de factuur van Soowcollective op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan  heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

Betaling dient te geschieden binnen vijftien dagen na factuurdatum.

De Wederpartij verricht de aan Soowcollective verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan Soowcollective  heeft verstrekt.

Indien Soowcollective het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

Geen enkel gebruik van werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Soowcollective nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Soowcollective dan ook.

6. Controle

Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft Soowcollective na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door  aan te wijzen RA/AA accountant.

In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan  voldoen.

7. Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Soowcollective te doen toekomen.

8. Levering

Beelddragers worden geleverd in het pand waar Soowcollective zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door Soowcollective onbeschadigd retour zijn ontvangen.

Digitale bestanden met  werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Soowcollective vastgesteld.

Indien Soowcollective en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Soowcollective het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

9. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van werken schriftelijk aan Soowcollective te worden medegedeeld. Soowcollective heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

10. Bezit/eigendom Beelddragers

Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan Soowcollective zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Soowcollective.

Indien werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Soowcollective.

Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan Soowcollective is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die Soowcollective hierdoor lijdt te vergoeden.

Beelddragers blijven eigendom van Soowcollective. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

11. Zichtzendingen

Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.

Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met werken die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.

In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die Soowcollective hierdoor lijdt te vergoeden.

De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan Soowcollective, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met   werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

12. Opdracht

Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Soowcollective zich jegens de Wederpartij verbindt om werken te maken en/of te leveren.

Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Soowcollective. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door Soowcollective aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door Soowcollective overeenkomstig de offerte.

Soowcollective heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Soowcollective slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Soowcollective is geretourneerd.

In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij 3 weken voorafgaande aan de ingeplande opdracht heeft Soowcollective het recht om kosten door te berekenen vanwege gemiste opdrachten.

 

In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij binnen een week voorafgaande aan de ingeplande opdracht om welke reden dan ook, heeft Soowcollective recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

In geval van het niet verschijnen van de Wederpartij op de afgesproken datum zonder annulering vooraf heeft Soowcollective recht op de overeengekomen vergoeding.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Soowcollective volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Soowcollective werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

13. Internet

In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde werk niet groter zijn dan 2000 bij 2000 pixels.

De Wederpartij zal van de  werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het  werk wissen dan wel vernietigen.

De Wederpartij zal Soowcollective vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan Soowcollective verstrekken.

14. Auteursrecht

Het auteursrecht op werken berust bij Soowcollective.

15. Licentie

Toestemming voor gebruik van een werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Soowcollective is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Soowcollective, hebben bedoeld.

Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

Indien door Soowcollective toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

16. Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

17. Inbreuk op auteursrecht

Elk gebruik van een werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Soowcollective.

Bij inbreuk komt Soowcollective een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Soowcollective gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

18. Naamsvermelding

De naam van Soowcollective dient duidelijk bij een gebruikt werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het werk in de publicatie te worden opgenomen.

Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Soowcollective een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Soowcollective gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het   werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Soowcollective op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door Soowcollective tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

19. Persoonlijkheidsrechten

De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Soowcollective conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt Soowcollective een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Soowcollective gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

20. Rechten van derden

De Wederpartij die een  werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart Soowcollective van alle aanspraken te dier zake.

Soowcollective is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

21. Aansprakelijkheid Fotograaf

Soowcollective is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Soowcollective of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

22. Faillissement/surséance

Zowel Soowcollective als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Soowcollective het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

23. Rechts- en forumkeuze

Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Soowcollective en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Privacy verklaring

Soowcollective

Persoonsgegevens die wij verwerken

Soowcollective verzamelt persoonsgegevens van Klanten voor de volgende doeleinden:

 • Voor het leveren van diensten
 • Ten behoeve van het opstellen van facturen.
 • Om contact met u op te nemen zowel via email of telefonisch
 • Bij het afnemen van een dienst van Soowcollective behoudt de Klant de keuze om zich wel/niet aan te melden voor de maandelijkse nieuwsbrief.
 • Ten behoeve van informatievoorziening in het belang van Soowcollective, bijvoorbeeld bij administratieve vragen, betalingsachterstanden en dergelijke.

Soowcollective verzamelt bij de aanvraag van een dienst op zijn minst voor- en achternaam van de aanvrager, alsmede e-mailadres en/of telefoonnummer, om de aanvrager in staat te stellen diensten te reserveren en annuleren. Indien door de Klant wordt afgezien van het verstrekken van deze persoonsgegevens, is het voor Soowcollective moeilijk om de diensten op de juiste wijze uit te voeren.

Soowcollective verwerkt persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of deze zelf aan ons verstrekt. Op het moment dat u – al dan niet op ons verzoek – persoonsgegevens aan ons verstrekt, gaan wij er vanuit dat u toestemming geeft tot het verwerken van deze gegevens. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens bedrijf
 • Telefoonnummer bedrijf
 • Telefoonnummer mobiele telefoon
 • E-mailadres op bedrijf
 • Bankgegevens

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Die gegevens slaan we op op onze eigen beveiligde servers of beelden op die van een derde partij (Dropbox) ivm distributie naar u als klant.. Wij zullen deze data niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken, de gegevens kunnen derhalve niet (meer) worden herleid tot

uw identiteit.

Dropbox

Ten behoeve van distributie van beeld maakt Soowcollective gebruik van Dropbox. Soowcollective heeft een verwerkers overeenkomst met Dropbox. De beveiligings- en privacyvoorwaarden van Dropbox zijn hier beschikbaar.

Facebook/Instagram

Ten behoeve van marketingdoeleinden maakt Soowcollective gebruik van Facebook en Instagram. Hierop is de Facebook Workplace Premium Privacy Policy van toepassing, alsmede het Instagram Gegevensbeleid.

Hoe lang bewaren we gegevens?

We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan zolang onze samenwerking duurt.

Uw gegevens delen met anderen

We verkopen uw gegevens niet aan derden (wereldwijd) en zullen deze uitsluitend gebruiken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn diensten. Soowcollective blijft verantwoordelijk.

Cookies

Soowcollective gebruikt op zijn website geen cookies en dus ook geen analytische en tracking cookies.  Indien en voor zover er – al dan niet in de toekomst – gebruik gemaakt wordt van cookies, vindt dit op zodanige wijze plaats dat de verzamelde gegevens niet kunnen leiden tot identificatie van de persoon.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen, Recht op verzet

U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U hebt eveneens recht op verzet. U kunt bezwaar maken tegen een bepaalde wijze van gebruik van u gegevens. Dit kun u doen door een verzoek te sturen naar info@Soowcollective.nl. We zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op u verzoek reageren. Overigens zullen we u pas na legitimatie gegevens overleggen.

Beveiliging persoonsgegevens

Soowcollective neemt de bescherming van u gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vermoedt dat u gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op.

Mocht onverhoopt toch een datalek plaatsvinden, dan zal Soowcollective u hiervan binnen 48 uur per e-mail op de hoogte brengen.  U krijgt dan informatie welke gegevens gelekt zijn en hoe en wanneer Soowcollective dat lek gaat dichten of heeft gedicht.

Als u zelf het idee hebt dat de gegevens niet meer veilig zijn, dan kun u via e-mail of telefoon contact opnemen met Soowcollective (gegevens: zie onder). Daarnaast heb u te allen tijde de mogelijkheid om een eventueel datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Toezicht

Soowcollective is op grond van de AVG niet verplicht tot het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming.

Wij zullen echter middels het bijhouden van een register van alle verwerkingen van persoonsgegevens voldoen aan de verplichting tot toezicht cq. overzicht op verwerkingen van persoonsgegevens vanuit de AVG.

Veranderingen

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site en van onze diensten kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere nieuwsbrief vind u de mogelijkheid om u gegevens aan te passen of om u af te melden.

Vragen, feedback en klachten

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kun u contact met ons opnemen. Ook als u klachten hebt, kun u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) of met ons middels emailadres info@Soowcollective.nl

Opgesteld: april 2018